Spind gravplass


I Lyngdalsavis fremgår det at hele Lyngdalssletta må sjekkes for DDT. Videre kan en lese at Spind gravplass har fått tilført masse fra dette området. Vi arbeider nå med å få oversikt over situasjonen og arbeidet på gravplassen er derfor satt på vent. Dette beklager vi på det sterkeste, men vi ønsker å være sikker på at alt er i orden før vi går videre.

Entreprenøren har tatt prøver og det er foreløpig ikke funnet noen miljøgifter i massen som er tilført gravplassen. Det er i tillegg bestilt en utvidet prøve som vi forventer svar på ila uke 28.

Uavhengig av dette har også Farsund kirkelige fellesråd bestilt en utvidet prøvetaking fra norsk landbruksrådgivning. Så raskt svar foreligger, vil det legges ut informasjon.

Dersom prøvesvarene viser at massen er ok, vil gravplassparsellen som nå er under oppgradering snart være klar til bruk. Vi vil komme tilbake med en oppdatert fremdriftsplan.

Ved spørsmål kan kirkevergen Kristian Th Kjørkleiv,  kontaktes på telefon 907 90 462

Tilbake